ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 40692 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลฯ        


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร]
คลิกรายละเอียด... ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554(เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 28 พ.ย. 2554)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) แจ้งเลื่อนปฏิทิ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาครูประจำการสอนที่ปฏิบัติการสอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก(เผยแพร่โดย : นางบุษกร เชื้อสีดา :วันที่ 28 ม.ค. 2555)
การอบรมพัฒนาครูประจำการสอนที่ปฏิบัติการสอนไม่ตรงวุ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาครูประจำการสอนที่ปฏิบัติการสอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก(เผยแพร่โดย : นางบุษกร เชื้อสีดา :วันที่ 28 ม.ค. 2555)
การอบรมพัฒนาครูประจำการสอนที่ปฏิบัติการสอนไม่ตรงวุ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้้นฐาน พุทธศักราช 2551(เผยแพร่โดย : นางบุษกร เชื้อสีดา :วันที่ 01 ก.พ. 2555)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกคำสั่ง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา(เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 10 เม.ย. 2555)
สพม.เขต 36 ได้จัดทำรายงานผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลฯ วันที่ 29-30 พ.ย. 55(เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 01 ธ.ค. 2555)
เอกสารการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารบรรยาย การอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลฯ วันที่ 29-30 พ.ย. 55 (เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 01 ธ.ค. 2555)
เอกสารบรรยาย การอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารบรรยาย การอบรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วันที่ 22 ธ.ค. 2555(เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 24 ธ.ค. 2555)
การอบรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรี.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มรายงานประจำปีของสถานศึกษา(เผยแพร่โดย : นางชมภูนุช เดชปัญญา :วันที่ 07 มี.ค. 2556)
แบบฟอร์มรายงานประจำปีของสถานศึกษา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554(เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 27 ก.ย. 2555)
เนื่องจากมีหลายโรงเรียนพบปัญหาเอกสารดาวน์โหลดไม่ได.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (เผยแพร่โดย : นางชมภูนุช เดชปัญญา :วันที่ 07 มี.ค. 2556)
แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (โดยผู้ทร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือฝึกอบรมผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เผยแพร่โดย : นางชมภูนุช เดชปัญญา :วันที่ 19 มี.ค. 2556)
คู่มือสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตามตรวจสอบคุณภาพก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มข้อมูลขีดจำกัดล่าง)(เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 07 มิ.ย. 2556)
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และเอกสารประกอบ(เผยแพร่โดย : นางชมภูนุช เดชปัญญา :วันที่ 03 ก.ย. 2556)
1. เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐาน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 30 พ.ค. 2556)
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 30 พ.ค. 2556)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คะแนนขีดจำกัดล่างผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ของ สมศ.(เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 30 พ.ค. 2556)
คะแนนขีดจำกัดล่างผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ของ สมศ......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จัดทำโดย สมศ.)(เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 30 พ.ค. 2556)
template โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินรอบสามระดับการศึกษ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลผลการสอบ O-NET เทียบกับค่าขีดจำกัดล่างของ สมศ. (วิเคราะห์ภาพรวมเขตพื้นที่)(เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 06 มิ.ย. 2556)
ข้อมูลผลการสอบ O-NET เทียบกับค่าขีดจำกัดล่างของ สมศ. (วิเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มข้อมูลขีดจำกัดล่าง)(เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 07 มิ.ย. 2556)
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ปฏิทินการจัดสอบต่าง ๆ และจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา2556(เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 12 ธ.ค. 2556)
1.ปฏิทินการจัดสอบในปีการศึกษา 2556 2.จำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ผลการประเมิน PISA 2012 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร(เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 12 ธ.ค. 2556)
ผลการประเมิน PISA 2012 คณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ บท.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ผลการวิเคราะห์คะแนนที (T-Score) การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554-2556 จำแนกตามสาระการเรียนรู้(เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
ผลการวิเคราะห์คะแนนที (T-Score) การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554-2556 จ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ผังการสอบ รูปแบบข้อสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557(เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
ผังการสอบ รูปแบบข้อสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ การทดส.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...