...@@เชิญชวน โรงเรียน ส่งภาพกิจกรรมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยความร่วมมือ ICT และงานประชาสัมพันธ์@@...

งานวันครู ประจำปี 2559
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ 1
 

มอบเข็ม -เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ
พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ กว่า 400 คน
               คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานวันครู ประจำปี 2559 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยมีนายธนู บุญเลิศ รองผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธาน นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน นายสุรินทร์ สนเปี่ยม ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดคำฉันท์ นางวันเพ็ญ เหลืองอรุณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ฯ กล่าวถึงคุณงามความดีของครู นายชัยเนตร ไวยคณี ผอ.โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกฯ นำผู้เข้าร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณตน หลังจากนั้นประธานมอบเข็มและเกียรติบัตรแก่ผู้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลคุรุสภา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2 คน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 26 คน รางวัลครูดีในดวงใจ 8 คน รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 21 คน รางวัลครูแสนดี 1 คน รางวัลของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ 5 คน และรางวัลหนึ่งแสนครูดี 334 คน นอกจากจะมีการมอบรางวัลต่าง ๆ แก่ครูแล้ว ยังมีการแสดงชุด “อัคคี นาคา บูชาพุทธ” ของนักเรียนโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ การแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดชมนิมิตอีกด้วย สำหรับคำขวัญวันครู นายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้ว่า “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ” จึงเห็นได้ว่า ครูดีมีคุณภาพ เป็นพลังสำคัญในการอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์ ปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ศิษย์มีการพัฒนาสติปัญญาและจิตใจ รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เจริญเติบโตเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางกาย วาจา ใจ และพัฒนาตนเองให้มีความสามารถก้าวทันโลก เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม
          ร.ร.วัดคลองเก้า อ.เมืองฯ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ม.ค.59 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง เอื้ออำนวยให้ผู้ปกครองได้พูดคุยปรึกษาหารือกับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป (งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดคลองเก้า)
           เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 59 เวลา 08.30 น. ร.ร.ป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2559 ขึ้น ณ หอประชุมร.ร.ป้อมพระจุลจอมเกล้า โดยมี นางไขนภา ทิพย์เที่ยงแท้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ได้นำของรางวัลต่างๆ มากมาย มาให้นักเรียนจับสลากภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การแสดงของนักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาลถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การร้องเพลง การแจกทุนการศึกษา การจับสลากของรางวัล และมีการเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน จากผู้ใหญ่ใจดี หลายๆ ท่าน ในงานนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางผู้ปกครอง หน่วยงานชุมชน และ บริษัท [ยศวดี :ภาพ / ข่าว]
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 52 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 จำนวนผู้ใช้งาน 6 ท่าน
จำนวนผู้ชม 36688 ครั้ง Your IP Address is 54.198.221.13
          เมื่อวันที่ 19 ม.ค. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานวันครู ประจำปี 2559 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานมอบเข็มและเกียรติบัตรแก่ผู้รับรางวัล และนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
 


          

 
          โรงเรียนวัดบางฝ้าย อ.พระประแดง รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากตัวแทนสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2559 โดยมี ว่าที่ ร.ต.หญิง สายสวาท สุขวิชัย ผอ.ร.ร.วัดบางฝ้าย เป็นผู้รับมอบจากตัวแทนสภานักเรียน ในวันที่ 12 มกราคม 2559 (ปชส.ร.ร.วัดบางฝ้าย ภาพ/ข่าว)
           เมื่อวันที่ 18 ม.ค.59 นายศักดิ์เดช แก้วน้อย ผอ.ร.ร.พิบูลประชาบาลและตัวแทนครูได้มอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนยากจนชั้น ป1-ป6 ทุนละ 500 บาทจำนวน 372 ทุน บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนพิบูลประชาบาล จ.สมุทรปราการ (ปชส.โรงเรียน/ภาพ:ข่าว)

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศักยภาพการบริหารโรงเรียนในยุคประเทศไทย ๔.๐:การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงพร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยมี ดร.ชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.รักษาราชการแทนผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา นิสิต คณาจารย์ จากม.เกษตรศาสตร์ รวม 86 คน พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมศิลปาชีพในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่่ ให้การต้อนรับ (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559
นายชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นำคณะข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. เวลา 08.00 น. นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 92 คัน โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน สพป.สป.1และ 2 ได้รับจัดสรรจำนวน 44 คัน และสพม.6 ได้รับจัดสรรจำนวน 4 คัน (พรฤดี มารศรี ปชส.ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559
เมื่อวันที่ 19 ม.ค. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานวันครู ประจำปี 2559 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานมอบเข็มและเกียรติบัตรแก่ผู้รับรางวัล และนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ม.ค. 59 ที่ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยมีนายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ เป็นประธานการประชุม (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ธ.ค. สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 นำโดย นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กล่าวนำถวายสัตย์และร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558
นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 90 คน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 มิ.ย.) นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมจาก เขต 1 และเขต จำนวนทั้งสิ้น 40 คน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/7 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า