.....@@ เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" 11 ธ.ค. 2558 @@.........

สพป.สป.1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
 

ผอ.เขต เจ้าหน้าที่ ร่วมใจเป็นหนึ่ง
ร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดินกึกก้องกังวาน
               เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ธ.ค. 58 เวลา 09.15 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 นำโดย นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในในสังกัด ต่างมีความปิติปราโมทย์พร้อมเพรียงกันที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินในศุภสมัย วันพระบรมราชสมภพแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เวียนมาอีกวาระหนึ่ง นับเป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมริเริ่ม โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา เมื่อ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 อันมีผลสืบเนื่องมาสู่โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ที่ดี และพลังของแผ่นดินในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกคนเกิดความรู้ซึ้งและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงอุทิศกำลังพระวรกาย กำลังพระปัญญาปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า และเพื่อให้ประชาชนมีความร่มเย็นผาสุกและได้พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อพสกนิกรน้อมนำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นนิมิตรหมายที่ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้แสดงความจงรักภักดี ปฏิญาณตนที่จะมุ่งมั่นเป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ที่ดีใต้เบื้องพระยุคลบาท น้อมนำพระราชปณิธานและพระบรมราโชวาทต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน และปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนต่อไป
          วันที่ 2 ธ.ค. 58 เด็กชายวิวัฒน์ อนุมอญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี อ.เมือง เข้าร่วมชิงทุนการศึกษา นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน จำนวน 40,000บาท (คริสมาส*ข่าว/ภาพ)
           โรงเรียนวัดบางฝ้าย อ.พระประแดง รับมอบเงินรางวัลชมเชยจากโรงไฟฟ้าพระนครใต้ "โครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ." เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 พ.ย. 2558 จำนวน 10,000 บาท (ปชส.โรงเรียน/ภาพ:ข่าว)
 

ข่าวย่อย
          @@@ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ขอเชิญชวนคณะครู อาจารย์ และนักเรียนเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยให้สถานศึกษากรอกแบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ หรือดาวน์โหลดรายละเอียดการศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและแบบแสดงความประสงค์ฯ ได้ที่เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ http://www.senate.go.th และนำส่งล่วงหน้า 15 วัน @@@

 


ฉบับที่ 50 วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน
จำนวนผู้ชม 36685 ครั้ง Your IP Address is 54.198.221.13
          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ธ.ค. สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 นำโดย นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กล่าวนำถวายสัตย์และร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3
 


          

 
          เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 58 เวลา 09.00 น. นายสมชัย อภิรัตนาชัย ผอ.ร.ร.คลองสองพี่น้อง อ.พระสมุทรเจดีย์ พร้อมด้วยน.ส.พิมพ์ชนก ธานีวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโรงเรียนและน.ส.นพมาศ อาจวิชัย ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6 ได้พานักเรียนไปรับรางวัลจากการแข่งขันโครงการคณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 จัดโดย ASMO THAI ณ หอประชุมของ Thailand Christian Center ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองวิทยาศาสตร์ 1 คน, รางวัลเหรียญเงินวิทยาศาสตร์ 1 คน ,รางวัลเหรียญทองแดงวิทยาศาสตร์ 6 คน และรางวัลชมเชยวิทยาศาตร์ 1 คน เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันและขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งในการส่งบุตรหลานเข้าร่วมการแข่งขัน (ปชส.โรงเรียนคลองสองพี่น้อง/ภาพ/ข่าว)
           ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ ผอ.ร.ร.บ้านคลองหลวง อ.เมือง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชดุดี โดยเหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ถวายพวงมาลาและถวายราชดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น ตรงกับวันที่ 25 พ.ย. ของทุกปี โดยร.ร.บ้านคลองหลวง จัดกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีในวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบไป (กิตติมา:ภาพ/อรัญญา:ข่าว)

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศักยภาพการบริหารโรงเรียนในยุคประเทศไทย ๔.๐:การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงพร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยมี ดร.ชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.รักษาราชการแทนผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา นิสิต คณาจารย์ จากม.เกษตรศาสตร์ รวม 86 คน พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมศิลปาชีพในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่่ ให้การต้อนรับ (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559
นายชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นำคณะข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. เวลา 08.00 น. นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 92 คัน โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน สพป.สป.1และ 2 ได้รับจัดสรรจำนวน 44 คัน และสพม.6 ได้รับจัดสรรจำนวน 4 คัน (พรฤดี มารศรี ปชส.ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559
เมื่อวันที่ 19 ม.ค. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานวันครู ประจำปี 2559 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานมอบเข็มและเกียรติบัตรแก่ผู้รับรางวัล และนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ม.ค. 59 ที่ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยมีนายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ เป็นประธานการประชุม (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ธ.ค. สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 นำโดย นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กล่าวนำถวายสัตย์และร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558
นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 90 คน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 มิ.ย.) นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมจาก เขต 1 และเขต จำนวนทั้งสิ้น 40 คน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/7 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า