@@ ขอเชิญชวนโรงเรียนส่งภาพกิจกรรมเผยแพร่ทางเว็บไซด์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยทีมงาน ประชาสัมพันธ์และ ICT @@

ชมรมครูศิลปะจัดอบรมครูทัศนศิลป์
เพิ่มศักยภาพ เตรียมความพร้อม
 

เน้นมีส่วนร่วม นำเสนอผลงาน
วิทยากรจาก 2 สถาบัน ให้ความรู้
               เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (27 ก.ค. ) ที่ห้องประชุมอาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ชมรมครูศิลปะ โดยนายผดุง เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ อ.เมืองฯ ประธานชมรมครูศิลปะ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) จำนวน 90 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมจะมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติ นำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากนิทรรศการผผลงานทางวิชาการ วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง แบ่งปันแนวคิด การจัดการเรียนการสอนหรือกระบวนการสอนในสาระทัศนศิลป์ และนำไปพัฒนาศักยภาพนักเรียนและเตรียมความพร้อมในระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้ สำหรับวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ นายจินดา เนื่องจำนงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ น.ส.นวลลออ อนุสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และนายรักษา ปิยะพงษ์ ประธานกลุ่มศิลปินภาคตะวันออก และมีนางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและเยี่ยมชมนิทรรศการ
          เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 ก.ค. 58 ร.ร.ป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ รับการประเมินยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด นำโดยคณะกรรมการประเมิน และคณะเกษตรอำเภอ โดยมีผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าคอยให้การต้อนรับ โดย ยศวดี ภาพ/ข่าว
           วันที่ 1 ก.ค. 2558 เวลา 9.00 น. ร.ร.พิบูลประชาบาล อ.เมืองฯ จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ ลานอเนกประสงค์ร.ร.พิบูลประชาบาล โดยมีนายศักดิ์เดช แก้วน้อย ผอ.ร.ร.พิบูลประชาบาล เป็นประธานในพิธี มีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวนประมาณ 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ (ภาพ/ข่าวโดย นายวันชนะ วุฒิทศพร)
 

ข่าวย่อย
          @@ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จัดการแข่งขันประกวดร้องเพลงในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป สนใจส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันร้องเพลง ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร สนใจสอบถาม โทร.034-452122,034-452126 ต่อ 101@@จังหวัดสมุทรปราการเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุ 15-25 ปี ส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกผลงานด้านการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยส่งใบสมัครและผลงานไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.02-7025021-4 ต่อ 33523 @@

 


ฉบับที่ 49 วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน
จำนวนผู้ชม 36687 ครั้ง Your IP Address is 54.198.221.13
          นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 90 คน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
 


          

 
          วันที่ 13 ก.ค. 58 ร.ร.วัดไตรมิตรวราราม อ.พระสมุทรเจดีย์ เข้ารับการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา นำโดย ผอ.รุ่งสุรีย์ สิงหราช,ศน.นฤมล เนื่องช้าง,อ.ปริสนา หงสา ซึ่งผลการประเมินนั้นเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง คะแนนโรงเรียนวัดไตรมิตรวรารามอยู่ในระดับดีเยี่ยม (จักรกฤษ กมลอรุณรัตน์ ภาพ/ข่าว)
           เมื่อวันพุธ ที่ 1 ก.ค. 58 เวลา 13.00 น. นายสุรัตน์ วงศ์เนียม เป็นประธานในพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่ง ณ หอประชุมโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้บำเพ็ญประโยชน์ บริเวณโรงเรียน ชุมชน ใกล้เคียง (ปชส.โรงเรียน/ภาพ:ข่าว)

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศักยภาพการบริหารโรงเรียนในยุคประเทศไทย ๔.๐:การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงพร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยมี ดร.ชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.รักษาราชการแทนผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา นิสิต คณาจารย์ จากม.เกษตรศาสตร์ รวม 86 คน พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมศิลปาชีพในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่่ ให้การต้อนรับ (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559
นายชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นำคณะข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. เวลา 08.00 น. นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 92 คัน โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน สพป.สป.1และ 2 ได้รับจัดสรรจำนวน 44 คัน และสพม.6 ได้รับจัดสรรจำนวน 4 คัน (พรฤดี มารศรี ปชส.ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559
เมื่อวันที่ 19 ม.ค. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานวันครู ประจำปี 2559 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานมอบเข็มและเกียรติบัตรแก่ผู้รับรางวัล และนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ม.ค. 59 ที่ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยมีนายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ เป็นประธานการประชุม (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ธ.ค. สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 นำโดย นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กล่าวนำถวายสัตย์และร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558
นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 90 คน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 มิ.ย.) นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมจาก เขต 1 และเขต จำนวนทั้งสิ้น 40 คน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/7 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า