@@ ขอเชิญชวนโรงเรียนส่งภาพกิจกรรมเผยแพร่ทางเว็บไซด์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยทีมงาน ประชาสัมพันธ์และ ICT @@

เปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ครูม.ต้น
เพิ่มศักยภาพนำความรู้พัฒนาผู้เรียน
 

ระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย. 2558
ได้ 3 วิทยากรฝีมือดี
               เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จัดให้มีการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ให้กับครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่าย และนางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กล่าวรายงาน สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสังกัดสพป.สมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 20 คน และสพป.สมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 20 คน หลักสูตร 2 วัน ระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย. โดยมีนางวิภานันท์ บุญขจาย ครูร.ร.วัดทุ่งสีหลง สพป.นครปฐม เขต 1 นายอภิวัฒน์ ตันนันตา ครูร.ร.บ้านดอนจัน สพป.สมุทรสงคราม น.ส.นงลักษณ์ แพรศิลป์ ครูร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม.2 ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งครูที่เข้าอบรมจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปจัดการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางความคิด การอบรมแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ โดยฐานการเรียนรู้ที่ 1 ภาวะโลกร้อน/ไขปริศนานกฟินซ์ ฐานการเรียนรู้ที่ 2 กำเนิดดวงจันทร์ /น้ำขึ้นน้ำลง และฐานการเรียนรู้ที่ 3 ทำไมจม ทำไมลอย/ปริมาตรหายไปไหน นายชลิต กล่าวว่า กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry prociss) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างอค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ ซึ่งมีรูปแบบการสอนนี้ว่า Inquiry cycle หรือ 5Es มีขั้นตอนคือ 1) การสร้างความสนใจ (Engage) การทำให้ผู้เรียนสนใจ ใคร่รู้ในกิจกรรมที่จะนำเข้าสู่บทเรียน เชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้เดิมกับปัจจุบัน และกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น 2)การสำรวจและค้นหา (Explore) การให้เวลาและโอกาสแก่ผู้เรียนในการทำกิจกรรมการสำรวจและค้นหาสิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ 3) การอธิบาย (Explain) การให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับทักษะหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ใช้ข้อสรุปร่วมกันในการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ โดยครูคอยชี้แนะ
          วันพุธที่ 17 มิ.ย. 58 คณะทำงานของ อบจ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรม อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรู้ ความบันเทิงและความสนุกสนาน ( จักรกฤษ กมลอรุณรัตน์ ภาพ/ข่าว)
           8 มิ.ย.58 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดคลองเก้า อ.เมืองฯ ได้มีกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษตามนโยบาย สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวัดคลองเก้าได้จัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)โดยยึดหลักการที่ว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นในเฉพาะห้องเรียนนั้นไม่เพียงพอต่อการเสริมสร้างประสบการณ์ทางภาษาให้แก่ผู้เรียนดังนั้น กลุ่มสาระภาษาอังกฤษจึงจัดกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจและทำให้เกิดความสนุนสนานและเพลิดเพลินในการเรียนภาษาอังกฤษ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียน (จตุพล พรมรินทร์ : ภาพ/ข่าว)
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 48 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 36683 ครั้ง Your IP Address is 54.198.221.13
          เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 มิ.ย.) นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมจาก เขต 1 และเขต จำนวนทั้งสิ้น 40 คน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
 


          

 
          วันที่ 11 มิ.ย. 58 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จัดพิธีไหว้ครู เพื่อความเป็นศิริมงคลในการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558 และเพื่อเป็นการให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ให้วิชาความรู้แก่นักเรียน ในกิจกรรมนักเรียนตัวแทนของห้องได้นำพานพุ่มดอกไม้ขึ้นกราบแสดงความเคารพครูบนเวที นางวรีวรรณ สิงห์ทอง ผอ.ร.ร.มอบทุนการศึกษา และเจิมหนังสือ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ณ อาคารหอประชุมสวาทยานนท์ ภาพและข่าวโดย//นายเอกชัย ยิ้มเอี่ยม
           เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 58 โรงเรียนวัดบางขมิ้น (คำปุ่นราษฎร์บำรุง) อ.พระประแดง นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม "ทำความดี สวนศรีนครเขื่อนขันธ์" เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ...พรลภัส...ภาพ/ข่าว

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศักยภาพการบริหารโรงเรียนในยุคประเทศไทย ๔.๐:การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงพร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยมี ดร.ชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.รักษาราชการแทนผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา นิสิต คณาจารย์ จากม.เกษตรศาสตร์ รวม 86 คน พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมศิลปาชีพในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่่ ให้การต้อนรับ (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559
นายชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นำคณะข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. เวลา 08.00 น. นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 92 คัน โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน สพป.สป.1และ 2 ได้รับจัดสรรจำนวน 44 คัน และสพม.6 ได้รับจัดสรรจำนวน 4 คัน (พรฤดี มารศรี ปชส.ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559
เมื่อวันที่ 19 ม.ค. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานวันครู ประจำปี 2559 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานมอบเข็มและเกียรติบัตรแก่ผู้รับรางวัล และนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ม.ค. 59 ที่ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยมีนายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ เป็นประธานการประชุม (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ธ.ค. สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 นำโดย นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กล่าวนำถวายสัตย์และร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558
นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 90 คน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 มิ.ย.) นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมจาก เขต 1 และเขต จำนวนทั้งสิ้น 40 คน (พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/7 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า