ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 572978  ครั้ง


วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : โครงการ อบจ.บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมต้านยาเสพเสพติด ประจำปี 2560

          ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) ได้จัดโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในระดับพื้นที่ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของผู้เสพยาเสพติด ปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคุณค่าของตนเองและหมู่คณะโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 351 คน *** นาวิน,สิทธิโชค : ฐิรชญา / ภาพ : ข่าว***

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36