คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
1,315  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 : เผยแพร่โดย :ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ
เรื่อง : จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative education).....
จิตตปัญญาศึกษาคืออะไร ในโลกของการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบันได้เดินทางมาถึงจุดที่ต่างตระหนักและเห็นพ้องร่วมกันว่าต้องมีการทบทวนสร้างใหม่อย่างขนานใหญ่ การ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 : เผยแพร่โดย :ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ
เรื่อง : วิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Pro.....
ความหมาย ของ PBL เมื่อดูจากรูปคำศัพท์ Problem – based Learning คำว่า Problem แปลว่า ปัญหา based แปลว่า ฐาน พื้นฐาน Learning แปลว่า การเรียนรู้ Problem – based Learning หรือ PBL ก็คือ วิธีการเรียนรู้วิธีหนึ่ง ที่มีรูปแบ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 : เผยแพร่โดย :ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ
เรื่อง : กระบวนการจัดกิจกรรมการเรีย.....
การสอนโดยใช้หมวก 6 ใบ 1. ความหมาย เป็นเทคนิคการสอนแบบตั้งค าถามเป็นการสอนเพื่อพัฒนาการคิดส าหรับนักเรียน ทุกระดับชั้น เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เราสามา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 : เผยแพร่โดย :นายวรรณวุฒิ วรรณารุณ
เรื่อง : Carl Orff การสอนดนตรีโดยไม่สอน : กร.....
จุดมุ่งหมายในการสอนดนตรีแบบออร์ฟ คือ การพัฒนาความสามารถในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี จากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้สอนตามรูปแบบของ ออร์ฟ ทั้งจากการสังเกตการณ์สอน การอ่าน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 : เผยแพร่โดย :นายวรรณวุฒิ วรรณารุณ
เรื่อง : วิธีการสอนตามแนวทาง ซูซูกิ (Su.....
ชินนิชิ ซูซูกิ (Shinichi Suzuki , 1899 –1999) ท่านเป็นนักไวโอลิน นักดนตรีศึกษา นักจิตวิทยา และผู้ทรงคุณธรรม ซึ่งได้อุทิศเวลาทั้งชีวิตในการพัฒนาทฤษฎีการสอน โดยเขาเรียกว่า การศึกษาแบบพรสวรรค......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 : เผยแพร่โดย :ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ
เรื่อง : ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญา.....
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) เป็นทักษะสำคัญสำหรับการเป็นมนุษย์ในศตวรรษที่ 21ประเด็นสำคัญสำหรับครูคือ ต้องแสวงหาวิธีการออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ศิษย์ (ไม่ว่าจะอยู่ในช......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 : เผยแพร่โดย :นายวรรณวุฒิ วรรณารุณ
เรื่อง : หลักการสอนดนตรีแบบโคดาย The Kodaly.....
การร้อง คืออุปกรณ์สำคัญ ในการพัฒนาความซาบซึ้งทางดนตรี การจัดขั้นตอนในการสอน โคดายให้ความสำคัญกับตัวผู้เรียน ซึ่งเป็นหลักเดียวกับจิตวิทยาการพัฒนาการเด็ก คือ การเรียน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : เผยแพร่โดย :นายวรรณวุฒิ วรรณารุณ
เรื่อง : การสอนดนตรีตามแนวคิดของดาล.....
การเคลื่อนไหวถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ต่อการศึกษาดนตรีในปัจจุบัน การผสมผสานนี้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างช้าๆ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์และร่างกายถูกเข้าใจว่าเป็นพื้นฐา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : เผยแพร่โดย :นายวรรณวุฒิ วรรณารุณ
เรื่อง : การเรียนดนตรี มีประโยชน์ต่อ.....
รศ.ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์ อาจารย์ภาควิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยพูดถึงความสำคัญของดนตรีกับเด็กเล็ก ไว้อย่างน่าสนใจว่า การฟังดนตรีเป็นเรื่องสำคัญ เพราะท......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 : เผยแพร่โดย :นายวรรณวุฒิ วรรณารุณ
เรื่อง : ดนตรี คือ อะไร.....
ดนตรีเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาพร้อม ๆ กับชีวิตมนุษย์โดยที่มนุษย์เองไม่รู้ตัว ดนตรีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์มีความสุข สนุกสนานรื่นเริง ช่วยผ่อนคลายคว......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 : เผยแพร่โดย :ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ
เรื่อง : เรียนปนเล่นสร้างสรรค์กระบว.....
ความหมาย การเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน เป็นวิธีการต่างๆที่นำมาสอนความรู้หรือทักษะซึ่งครูต้องการจูงใจผู้เรียนให้เรียนรู้จากกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่เด็กคิดว่าเด็กได้เล่น ชาญชั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 : เผยแพร่โดย :ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ
เรื่อง : การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึ.....
การวิจัยคืออะไร “การวิจัย” หรือ Research เป็นกระบวนการค้นหาและพัฒนาความรู้ของมนุษย์ให้ก้าวหน้าอย่างเป็น ระบบ” จะ เห็นว่าค าจ ากัดความนี้ก็อาจคล้ายกับนักวิชาการคนอื่นๆ กล่าวไว้นั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 : เผยแพร่โดย :ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ
เรื่อง : ทักษะในกระบวนทัศน์ทางการศึ.....
กระบวนกำรเรียนรู้ในยุคกำรผลิตแห่งศตวรรษที่ 21 ศตวรรษท่ี21 เป็นยุคแห่งการพัฒนาต่อยอดคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นใช้อ านวยความสะดวก ในการ พัฒนาคุณภาพในการด ารงชีวิต หากเหลือก็คิดกลยุทธ์......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 : เผยแพร่โดย :นายวรรณวุฒิ วรรณารุณ
เรื่อง : ดนตรี คลื่นสมอง กับการพัฒนาค.....
การทำสมาธิ (Meditation) เป็นที่สนใจของชาวตะวันตกมาตั้งแต่ปี 1960 เพราะเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการทำสมาธินั้นมีผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจ และผลเหล่านี้นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 : เผยแพร่โดย :ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ
เรื่อง : นิยมไทย ใส่ใจการไหว้.....
“ไปลา-มาไหว้” มารยาทไทยที่เป็นวัฒนธรรมการทักทาย เวลาพบปะกันหรือลาจากกัน “การไหว้” เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน นอกเหนือจากการกล่าวคำว่า “สวั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 : เผยแพร่โดย :ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ
เรื่อง : ภาษาไทย มรดกทางปัญญา.....
“เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 : เผยแพร่โดย :ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ
เรื่อง : การจัดการเรียนรู้ควบคู่ควา.....
“You cannot teach a man anything; you can only help him to find it within himself.” (Galileo) (อย่าคิดว่าจะสามารถสอนใครได้ ทำได้เพียงช่วยให้เขาค้นพบ(ศักยภาพ) ภายในตัวเขาเอง) นิยามความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดของสมองซึ่งสามารถคิดได้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 : เผยแพร่โดย :ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ
เรื่อง : Mind Map สร้างสรรค์การคิด พัฒนาสม.....
Mind Map คืออะไร ? Mind Map คือ การถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษ โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใย แทนการจดย่อแบบเดิมที่เป็นบรรทัด ๆ เรียงจากบนลงล่าง ขณะเดียวกันมั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 : เผยแพร่โดย :ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ
เรื่อง : ภาษาไทย ธำรงไว้ภาษาชาติ.....
ความเป็นไทยโดดเด่นด้วยภาษา อักษราล้วนหลากมากความหมาย เสน่ห์เสียงสูงต่ำคำคมคาย ร่วมสืบสายสานคุณค่าภาษาไทย ในโลกนี้จะมีสักกี่ชาติกี่ประเทศ ที่มีภาษาเป็......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 : เผยแพร่โดย :ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ
เรื่อง : ทักษะการคิดวิเคราะห์สำคัญอ.....
การคิด คือ กิจกรรมทางจิตใจหรือทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับจิตสำนึกเฉพาะคน ความคิดยังอาจหมายถึงกระบวนการคิดหรือลำดับแง่คิด ในทำนองเดียวกัน กรอบความคิด หมายรวมถึง กระบวนการการรั......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/2 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง