ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 38549 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร]
คลิกรายละเอียด... โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 01 มี.ค. 2555)
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนกิจกรรมส่ง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3(เผยแพร่โดย : นางรัชดา รักษาศิลป์ :วันที่ 19 มี.ค. 2555)
ประกาศคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2554(เผยแพร่โดย : นางรัชดา รักษาศิลป์ :วันที่ 20 มี.ค. 2555)
ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดจัดโครงการคัดเลือก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด(เผยแพร่โดย : นางรัชดา รักษาศิลป์ :วันที่ 21 มี.ค. 2555)
ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จะดำ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การบูรณาการการพัฒนาบทบาทสตรีกับการพัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชน(เผยแพร่โดย : นางรัชดา รักษาศิลป์ :วันที่ 22 มี.ค. 2555)
ตามที่รัฐบาลมุ่งเน้นการยกระดับเสริมศักยภาพสตรีในทุ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 26 มี.ค. 2555)
ด้วย สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิท.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 28 มี.ค. 2555)
สถานศึกษาสามารถสมัครเป็นสามาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... power point โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 05 มิ.ย. 2556)
เอกสารประกอบการอบรมวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนสามั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือประกวดระเบียบแถวลูกเสือ(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 05 มิ.ย. 2556)
คู่มือประกวดระเบียบแถวลูกเสือ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2556(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 08 พ.ค. 2556)
โรงเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดโดย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารรายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 17 ก.ย. 2555)
เอกสารรายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ความรู้พื้นฐานและแนวทางพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 12 พ.ย. 2555)
ความรู้พื้นฐานและแนวทางพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 13 พ.ย. 2555)
การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เทคนิควิธีการและสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 13 พ.ย. 2555)
เทคนิควิธีการและสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เทคนิค วิธีการและสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 13 พ.ย. 2555)
เทคนิค วิธีการและสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เทคนิควิธีการและสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 13 พ.ย. 2555)
เทคนิควิธีการและสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 16 พ.ย. 2555)
แนวดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานแ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 16 พ.ย. 2555)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 16 พ.ย. 2555)
คู่มือการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :วันที่ 02 ก.ค. 2556)
รายงานผลการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2 ป.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี2556(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 11 ม.ค. 2556)
แบบฟอร์มสำหรับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโค.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือส้วมสุขสันต์(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 17 ก.ค. 2556)
คู่มือในการจัดกิจกรรมส้วมสุขสันต์.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... SAR มาตราฐานเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพ(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 06 ส.ค. 2556)
สถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วมสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 24 เม.ย. 2556)
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนัก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 14 ม.ค. 2557)
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดต้นแ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศผลการคัดเลือโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 14 ม.ค. 2557)
ประกาศผลการคัดเลือโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... นโยบายเเละเเนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปีการศึกษา 2557 (เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :วันที่ 14 ม.ค. 2557)
นโยบายเเละเเนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โรงเรียนที่มีอัตราการเเข่งขันสูง ปีการศึกษา 2557 (เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :วันที่ 14 ม.ค. 2557)
โรงเรียนที่มีอัตราการเเข่งขันสูง ปีการศึกษา 2557 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ปฏิทินการเปิด - ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :วันที่ 16 ม.ค. 2557)
ปฏิทินการเปิด - ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มการจัดการศึกษาพิเศษ(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 17 มี.ค. 2557)
สพม.36 ส่งแบบฟอร์มการจัดการศึกษาพิเศษ ให้สถานศึกษาดาว.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือจัดทำ ปพ.3 (เผยแพร่โดย : นางจิตรา ปันแก้ว :วันที่ 21 พ.ค. 2557)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำปพ.3 หลักสูตร 2544 และ 2551.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา (เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 28 พ.ค. 2557)
สพฐ. ได้มอบแนวทางการบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ตัวอย่างการจัดการสาธารณภัยในโรงเรียน และการฝึกซ้อมแผนอพยพนักเรียน(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 28 พ.ค. 2557)
การจัดการสาธารณภัยในโรงเรียน และการฝึกซ้อมแผนอพยพน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 28 พ.ค. 2557)
-การจัดการสาธารณภัยการเตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติใ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ลด-หยุด-ภัย (เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 07 ส.ค. 2557)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ส่งจุลสาร ลด-หย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ป้ายประชาสัมพันธ์เชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 36(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 25 ธ.ค. 2557)
ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์การแข่ง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคัดกรองนักเรียนพิการเรียนร่วม(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 10 ก.พ. 2558)
แบบคัดกรองนักเรียนพิการเรียนร่วม (ของกระทรวงศึกษาธิ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารประกอบการบรรยายประชุมชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 08 มิ.ย. 2558)
เอกสารประกอบการบรรยายประชุมชี้แจงการดำเนินงานโรงเร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบบันทึกข้อมูลการจัดการเรียนร่วม (SAR)(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 04 ส.ค. 2558)
ขอให้โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมจัดทำแบบบันทึกข้อมู.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 (เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 04 ส.ค. 2558)
กำหนดจัดการแข่งขันฯ ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนพิการ 2559(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 15 ก.ย. 2558)
หาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดรับนักเรียนพิการเข้าศึกษ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 19 ต.ค. 2558)
คู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 01 ก.พ. 2559)
โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม(เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 16 พ.ค. 2559)
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปี2557)(เผยแพร่โดย : นางจิตรา ปันแก้ว :วันที่ 27 ก.ย. 2559)
แนวปฏิบัติฯให้โรงเรียนถือปฏิบัติ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 28 ก.พ. 2560)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560(เผยแพร่โดย : นางจิตรา ปันแก้ว :วันที่ 10 เม.ย. 2560)
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการประกาศปรับปรุงระเบียบกระทรวงศ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2560(เผยแพร่โดย : จิตรา ปันแก้ว :วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
อ้างถึงหนังสือที่ ศธ04266/ว3798 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนรวม ประจำปี 2560(เผยแพร่โดย : สุภมาส จินะราช :วันที่ 22 ส.ค. 2560)
แบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนรวม ประจำปี 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ระเบียบและประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศสพฐ.ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา(เผยแพร่โดย : นางจิตรา ปันแก้ว :วันที่ 29 ส.ค. 2560)
ระเบียบและประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศสพฐ.ว่าด.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560(เผยแพร่โดย : นางจิตรา ปันแก้ว :วันที่ 29 ส.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การรับสามเณรเข้าเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เผยแพร่โดย : นางจิตรา ปันแก้ว :วันที่ 29 ส.ค. 2560)
การรับสามเณรเข้าเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...