ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 48504 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน        ทำเนียบ
กลุ่มนโยบายและแผน


นางสาวอรัญญา แยงเจริญ
นางสาวอรัญญา แยงเจริญ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน


นางนิยดา พรหมเทพ
นางนิยดา พรหมเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางศศิวิมล วิกุล
นางศศิวิมล วิกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าที่ร้อยตรีกิตติกร  นาควิเชียร
ว่าที่ร้อยตรีกิตติกร นาควิเชียร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


กลับไปหน้าก่อน...