ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 13389 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ        ทำเนียบ
กลุ่มอำนวยการ


นายไมตรี  วงค์เมือง
นายไมตรี วงค์เมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นางสาวแสงเดือน  สันธิ
นางสาวแสงเดือน สันธิ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวกาญจนา ธรรมสอน
นางสาวกาญจนา ธรรมสอน
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ


นายชุมพล วิเชียรพัฒน์
นายชุมพล วิเชียรพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางสาวกฤษณา  คำพลอย
นางสาวกฤษณา คำพลอย
อัตราจ้างธุรการ


นางบัวพันธ์  สืบสำราญ
นางบัวพันธ์ สืบสำราญ
อัตราจ้างแม่บ้าน


นายนิวัต ปันวร
นายนิวัต ปันวร
อัตราจ้างธุรการ


นางดารารัตน์ พิกุล
นางดารารัตน์ พิกุล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางสายสุดา ใจกล้า
นางสายสุดา ใจกล้า
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ


นายชัยชนพนต์  ประมวล
นายชัยชนพนต์ ประมวล
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสุพัตรา  ดวงดี
นางสาวสุพัตรา ดวงดี
ครูธุรการ


นายอาทิตย์  สุทธนู
นายอาทิตย์ สุทธนู
พนักงานขับรถยนต์


นายวัชระ  ไชยวงค์
นายวัชระ ไชยวงค์
พนักงานขับรถยนต์


กลับไปหน้าก่อน...