ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 109766 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์        


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร]
คลิกรายละเอียด... รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 20 เม.ย. 2560)
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 18.แบบฟอร์มชุดเอกสารล้างเงินยืม(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
18.ชุดเอกสารล้างเงินยืม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 19.เบิกเอกสารประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
19.เบิกเอกสารประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 20.แนวทางปฏิบัติงานการเงิน(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
20.แนวทางปฏิบัติงานการเงิน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 13.แบบคำขอเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
13.แบบคำขอเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนัก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 14.ใบเบิกใบเสร๊จรับเงิน(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
14.ใบเบิกใบเสร๊จรับเงิน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 15.แบบติดใบเสร็จรับเงิน(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
15.แบบติดใบเสร็จรับเงิน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 16.ใบสำคัญรับเงิน(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
16.ใบสำคัญรับเงิน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 7.ตัวอย่างหนังสือรับรองสิทธิรับค่ารักษาพยาบาล(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
7.ตัวอย่างหนังสือรับรองสิทธิรับค่ารักษาพยาบาล.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 8.ใบเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตร(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
8.ใบเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 9.แบบขอรับค่าเช่าบ้าน แบบ 6005(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
9.แบบขอรับค่าเช่าบ้าน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 10.แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน แบบ 6006(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
10.แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน แบบ 6006.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 11.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ8708(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
11.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ8708.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 12.ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
12.ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 5.หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ แบบ7132(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
5.หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ แบบ7132.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 3.หน้างบใบสำคัญสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(แบบ7136)(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
3.หน้างบใบสำคัญสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(แบบ713.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 4. ใบเบิกเงินวสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 7131(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
4. ใบเบิกเงินวสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 7131.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 6.แบบฟอร์มหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ แบบ7133(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
แบบฟอร์มหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ แบบ7133.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ชี้แจงการเบิกจ่ายเงินเดือนปี 2555(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 23 ก.พ. 2555)
ชี้แจงการเบิกจ่ายเงินเดือน -ค่าจ้าง ปี 2555.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศเงินเดือนพนักงานราชการและอัตราจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 24 ก.พ. 2555)
เงินเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เข้าวันที่ 24 กุมภาพั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานการจัดจ้างครูวิทย์-คณิต(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 28 ก.พ. 2555)
แบบ 2 สำหรับโรงเรียน .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 1.ตัวอย่างหนังสือส่งเบิกเงินงบประมาณ(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
1.ตัวอย่างหนังสือส่งเบิกเงินงบประมาณ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 2.แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคลากรภาครัฐ แบบ 7127(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
2.แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคลากรภาคร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 2.แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคลากรภาครัฐ แบบ 7127(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
2.แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคลากรภาคร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 21.การเบิกจ่ายค่าวัสดุและครุภัณฑ์(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
21.การเบิกจ่ายค่าวัสดุและครุภัณฑ์.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 22.ข้อมูลรายละเอียดผู้ขาย(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
22.ข้อมูลรายละเอียดผู้ขาย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 23.ใบเบิกเงินฝาก(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
23.ใบเบิกเงินฝาก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 24.ใบนำฝาก(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 05 ก.ค. 2555)
24.ใบนำฝาก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งรายละเอียดงบลงทุน(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 12 พ.ย. 2555)
รายการงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารบรรยายการเงิน/การศึกษาบุตร(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 29 พ.ย. 2555)
เอกสารบรรยายายการเงินเกี่ยวการเงินการศึกษาบุตร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารบรรยายการเงิน/ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 29 พ.ย. 2555)
เอกสารบรรยายการเงิน/ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารบรรยายการเงิน/ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 29 พ.ย. 2555)
เอกสารบรรยายการเงิน/ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารบรรยายการเงิน/เงินปฏิบัติงานนอกเวลา(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 29 พ.ย. 2555)
เอกสารบรรยายการเงิน/เงินปฏิบัติงานนอกเวลา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารบรรยายการเงิน/ค่ารักษาพยาบาล(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 29 พ.ย. 2555)
เอกสารบรรยายการเงิน/ค่ารักษาพยาบาล.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารการบรรยายพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 29 พ.ย. 2555)
เอกสารการบรรยายพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารการบรรยยายพัสดุ/วิธีตกลงราคา(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 29 พ.ย. 2555)
เอกสารการบรรยยายพัสดุ/วิธีตกลงราคา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารการบรรยยายพัสดุ/วิธีการสอบราคา(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 29 พ.ย. 2555)
เอกสารการบรรยยายพัสดุ/วิธีการสอบราคา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มรับรองการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 23 ม.ค. 2556)
แบบฟอร์มรับรองการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 4 กรกฎาคม 2556(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 04 ก.ค. 2556)
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 4 กรกฎาคม 2556.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาของบุตร เพิ่มเติมของปีการศึกษา(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 22 พ.ย. 2556)
แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาของบุต.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... วิธีการเข้าใช้งานระบบ E-Comp ของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 28 ต.ค. 2556)
ชื่อเว็บ http://www.cgd.go.th/ecomp/jsp/Login.jsp.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งโรงเรียนต่อไปนี้ รับเงินค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ โครงการปฏิบัติธรรมในโรงเรียนในฝันรุ่นครูยกโรงเรียน(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 06 พ.ย. 2556)
รับเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการโครงการปฏิบัติธรรม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข่าวประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูในสังกัด สพม.36(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 18 พ.ย. 2556)
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จะได้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการเบิกเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 04 ธ.ค. 2556)
รายการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาของบุตร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการเบิกเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 04 ธ.ค. 2556)
รายการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการเบิกเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 04 ธ.ค. 2556)
แบบเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการชั่วคราว.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการเบิกเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 04 ธ.ค. 2556)
รายการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการเบิกเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 04 ธ.ค. 2556)
1.รายการค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการชั่วคราว 2.รายการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คำถามที่พบบ่อยในการเบิกค่ารักษาพยาบาล(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 04 ธ.ค. 2556)
คำถามที่พบบ่อยในการเบิกค่ารักษาพยาบาล.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี ณ วันที่ 20 มกราคม 2557(ค่าเดินทางไปราชการและเงินตกเบิกลูกจ้างชั่วคราว)(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 20 ม.ค. 2557)
รายละเอียดการโอนเงินเข้ารายบุคคล(รายละเอียดดังแนบ) .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ใบแจ้งการโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก เลขที่ 23/57 ลว.11 กุมภาพันธ์ 2557(เผยแพร่โดย : นางสาวณัฐชยา หมือแล :วันที่ 11 ก.พ. 2557)
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเงินสวัส.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบแจ้งรายการเพื่อการลดหย่อน ล.ย.01(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 03 มี.ค. 2557)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ฟอร์มบันทึกคำชี้แจง การตรวจสุขภาพประจำปี (เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 14 ก.ค. 2560)
ฟอร์มบันทึกคำชี้แจง การตรวจสุขภาพประจำปี .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งการโอนงินวิทยฐานะและค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 06 พ.ย. 2557)
สพม.36 ดำเนินการเบิกจ่านเงินงินวิทยฐานะและค่าตอบแทน ป.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ 2494 (สำหรับบำนาญ)(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 14 ธ.ค. 2557)
แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ 2494 (สำหรับข้าราชการ)(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 14 ธ.ค. 2557)
แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือนพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 12 ม.ค. 2558)
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือนพนักงานราชการ/ลูก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มประกันสังคม (เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 16 ม.ค. 2558)
แบบฟอร์มประกันสังคม .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งการโอนเงิน เลขที่ 30/2558 ลว.15 ม.ค.2558(เผยแพร่โดย : นางสาวสายวิตรี ชัยแก้ว :วันที่ 28 ม.ค. 2558)
แจ้งการโอนเงิน เลขที่ 30/2558 ลว.15 ม.ค.2558.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ลว.24ก.พ.2558(เผยแพร่โดย : นางสาวสายวิตรี ชัยแก้ว :วันที่ 26 ก.พ. 2558)
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ลว.24ก.พ.2558.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร เพิ่มเติมของปีการศึกษา ภาคที่2,3(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 18 ม.ค. 2559)
แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร เพิ่มเติ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบเก็บข้อมูลการใช้งบประมาณของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 25 ก.ค. 2559)
แบบเก็บข้อมูลการใช้งบประมาณของโรงเรียน ปีการศึกษา 25.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มสัญญายีมทดรองราชการ(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 02 ธ.ค. 2559)
แบบฟอร์มสัญญายีมทดรองราชการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 09 พ.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 14 ก.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 14 มี.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2560(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 15 ก.พ. 2560)
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2559(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 13 ม.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2559.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2559(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 14 ธ.ค. 2559)
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2559.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2559(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 15 พ.ย. 2559)
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2559.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 15 ก.ย. 2560)
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2560(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 11 ส.ค. 2560)
รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานประจำเดือนกันยายน 2560(เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 12 ต.ค. 2560)
รายงานประจำเดือนกันยายน 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง1(เผยแพร่โดย : นางเพ็ญนภา โกพัฒน์ตา :วันที่ 10 พ.ย. 2560)
รายงานคงเหลือประจำวัน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง2(เผยแพร่โดย : นางเพ็ญนภา โกพัฒน์ตา :วันที่ 10 พ.ย. 2560)
งบพิสูจน์ยอดเดือนกันยายน 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง3(เผยแพร่โดย : นางเพ็ญนภา โกพัฒน์ตา :วันที่ 10 พ.ย. 2560)
1.ลูกหนี้เงินยืมราชการ 2.ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 3.เจ้่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...