MOE ONE Synergy program: Transformational Leadership Workshop ETEAM (TLW)
เตรียมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ ฯ
งานเลี้ยงส่งดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สพป.นครนายก
ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.นครนายก
สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
การติดตามนักเรียนให้กลับเข้าเรียน
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ประชุมคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย
คัดเลือกผู้เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562
แข่งขันแบบทดสอบการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ป. 4 – ป.6