ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
15/11/2560 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/11/2560 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/11/2560 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/11/2560 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ปี 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24/10/2560 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20/10/2560 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20/10/2560 รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชี (รอบ 12 เดือน) (ต่อ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์