วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
"ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย"