ข้อมูลกลุ่มนโยบายและแผน
ทำเนียบกลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสุพรรณิกา งามฤทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนางสาวณัฐยา คันศร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางธิดารัตน์ สายทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาววรนันท์ชนก มิตรสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน