ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล
ทำเนียบกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางอธิษฐาน เรียงศรีเจริญพร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวอุษณีย์ ปากพลีนอก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนางวัชราพร นาคพุทธ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวศรกมล ระโหฐาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางหัสสา กาหล่ำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางเนตรดาว ใจผ่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายสุรัตน์ สุขสำราญ
นิติกรชำนาญการพิเศษนายจักริน มณี
นิติกรชำนาญการนางสาวสุจิตตรา วงษ์เสงี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน