ข้อมูลผู้อำนวยการกลุ่ม
ทำเนียบผู้อำนวยการกลุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสาวศิริวรรณ แสงจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางอธิษฐาน เรียงศรีเจริญพร
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลนางสุพรรณิการ์ งามฤทธิ์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนนางสุภาวดี สายรัตน์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ