ข้อมูลผู้อำนวยการกลุ่ม
ทำเนียบผู้อำนวยการกลุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสุนันทา เชิดผล
ผอ.กลุ่มอำนวยการนางสาวศิริวรรณ แสงจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางอธิษฐาน เรียงศรีเจริญพร
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลนางฐานิญา ตุลานนท์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนางสาวกฤตยา หน่องพงษ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางสุพรรณิการ์ งามฤทธิ์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนนางสุภาวดี สายรัตน์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนางวัลลภา มากไมตรี
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในนายสงกรานต์ วีระเจริญกิจ
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา