ข้อมูลกลุ่มอำนวยการ
ทำเนียบกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสุนันทา เชิดผล
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนางวารี เชื้ออาษา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนางทวีพร คูสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนางรุจีรัตน์ พิทักษ์ศิลป์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการนายอรรคพล พวยอ้วน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวธฤษวรรณ บุญประกอบ
พนักงานราชการนายไพบูลย์
กุลบุตร