ข้อมูลกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ทำเนียบกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสาวศิริวรรณ แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกาญจนา ตันตินิพันธุ์กุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษนางสาวรัชนี ประตูนิน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการนางสาวสุมณทา พันธ์วัฒนะ
เจ้าหน้าที่พัสดุนางสาวนภาพร พิมพาลัย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี