ข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีฯ
ทำเนียบศูนย์เทคโนโลยีฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายสงกรานต์ วีระเจริญกิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษานายบัญชา รัตนมาลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสนับสนุนและให้บริการจัดการเรียนรู้นางสุชญา บำรุงกิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสนับสนุนและให้บริการจัดการเรียนรู้นางหัสสา กาหล่ำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ