ข้อมูลทั่วไป-ประวัติ

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีอาคารปฏิบัติงานตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายก เลขที่ 182/89 ถนนสุวรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นอาคารเดิมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก (เดิม) เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของ 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มอำนวยการ 2.กลุ่มบริหารงานบุคคล 3.กลุ่มนโยบายและแผย 4.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 5 หน่วยตรวจสอบภายใน
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก อาคาร 2 เป็นอาคารที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในบริเวณ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก ถนนนครนายก - รังสิต ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีกลุ่มปฏิบัติอยู่ 3 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีภารกิจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบ การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น