ข้อมูลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ทำเนียบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสุภาวดี สายรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานางวาสิรินทร์ รัตนมาลี
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญนายสงกรานต์ วีระเจริญกิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางณัฐกานต์ นวนสำเนียง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายประเวช สุขประสงค์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางประภร พูลศิลป์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสุบิน ณ อัมพร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายบัญชา รัตนมาลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายสมศักดิ์ ป่าไพร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสุชญา บำรุงกิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายกิตติศักดิ์ แป้นงาม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาวนฤมล ปึกคม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวขวัญยืน มูลศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ