ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 538008 ครั้ง   

       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [22]
กำกับ ติดตาม การสอบข้อสอบกลาง กำกับ ติดตาม การสอบข้อสอบกลาง(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
นายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ กำกับ ติดตาม การสอบข้อสอบ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและโ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 เข้านิเทศ ติดตาม การ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายชื่อผู้ผ่านการอบรมดำเนินการคัดกรอง(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรอง อบรมเมื่อ 3.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
พาวเวอร์พอยต์ประกอบการบรรยายการประชุมขับเคลื่อนแนว.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมขับเคลื่อนฯ กลุ่มนิเทศฯ การประชุมขับเคลื่อนฯ กลุ่มนิเทศฯ(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครู ปี 2556 การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครู ปี 2556(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
การพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ สำหรับครู.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี พ.ศ.2546 ปีการศึกษา 2555 ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี พ.ศ.2546 ปีการศึกษา 2555 (โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ประชุมติการปฏิบัคณะกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
อบรมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการประกันคุณภาพภายใน อบรมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการประกันคุณภาพภายใน(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
กลุ่มนิเทศ สพป.เชียงราย เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กรรมการโอเน็ตเข้มเต็มพิกัด กรรมการโอเน็ตเข้มเต็มพิกัด(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
กรรมการโอเน็ตเข้มเต็มพิกัด.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประชุมกลุ่มนิเทศฯ ประจำสัปดาห์ ประชุมกลุ่มนิเทศฯ ประจำสัปดาห์(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 1 จัดประชุมประจำสัปดาห์ ณ .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เชิญโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
เชิญโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ขอเชิญร่วมอบรมการสอนอ่านและสอนวรรณคดีตามหลักสูตรใหม่ 2551(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
ขอเชิญร่วมอบรมการสอนอ่านและสอนวรรณคดีตามหลักสูตรให.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประชุมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
การประชุมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น การประชุมปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
การประชุมปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมโรงเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม การประชุมโรงเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
การประชุมโรงเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมโรงเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม การประชุมโรงเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
การประชุมโรงเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เชิญร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
การเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เปิดตัวเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1(โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ :วันที่ 19 พ.ย. 2560)
เปิดตัวเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เช.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...