ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 43436 ครั้ง   

               ทำเนียบ


นายปริญญา  ณ วันจันทร์
นายปริญญา ณ วันจันทร์
รอง ผอ.สพป.เชียงราย


นายสมจิต สมอ
นายสมจิต สมอ
ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน


นางอรุณี อินต๊ะขัติย์
นางอรุณี อินต๊ะขัติย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นาเสาวลักษณ์ ดีอินทร์
นาเสาวลักษณ์ ดีอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ


นางสุนีย์ สามคำ
นางสุนีย์ สามคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางสุนีย์ จุมปา
นางสุนีย์ จุมปา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางสาวตติยา สุทธะบรรจง
นางสาวตติยา สุทธะบรรจง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


กลับไปหน้าก่อน...