ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 43848 ครั้ง   





       กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1        


Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
การอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ระยะที่ ๒