กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1     
  

 
เอกสารกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง คู่มือ
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 หนังสือกกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
2 กฎกระทรวง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
3 กฎกระทรวง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
4 กฎกระทรวง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1