กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1     
  

 
เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
2 ตัวอย่างการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบพัสดุประจำปี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
3 การอนุมัติยกเว้นให้เช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
4 การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
5 การจัดส่งเอกสารข้อมูลหลัผู้ขาย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
6 แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1