ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
16/02/2560 เบอร์โทรผู้บริหารในสังกัดฉะเชิงเทรา เขต 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
18/06/2559 คู่มือการใช้งาน ออเทนเบื้องต้นสำหรับโรงเรียนทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
31/05/2559 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
28/03/2559 รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงสัญญาณใหม่ Moenet ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
28/03/2559 คู่มือการใช้งานระบบ Smart OBEC ของโรงเรียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
16/09/2558 คู่มือการใช้งานGoogle1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
15/09/2558 คู่มือการใช้งานGoogle ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา