ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
04/08/2560 แบบติดตามและรายงานผลการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มนโยบายและแผน
29/06/2560 แบบรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มนโยบายและแผน
22/06/2560 Username และ Password (EMIS) กลุ่มนโยบายและแผน
02/05/2560 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มนโยบายและแผน
08/03/2560 เครื่องมือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
05/09/2559 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 กลุ่มนโยบายและแผน
23/06/2559 Username B-OBEC กลุ่มนโยบายและแผน