ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 219194 ครั้ง   
ข้อมูลเธฅเธนเธ
ทำเนียบเธฅเธนเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางสาววรันธร ชูโชคเทียนกุล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการนางสาวปาริฉัตร กิมสือ
เจ้าหน้าที่ธุรการและคอมพิวเตอร์นางสาวนีรนุช อุ่นแก้ว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการนางสาวมุจลินท์ ชำนาญช่าง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนางสาวอารยา นันทวิชิต
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนางสาวจารุณี รักษาทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินนางสาวกนกพร วรรณสูญ
เจ้าหน้าที่พัสดุนางสาวปัทมา กุลบุตร์
เจ้าหน้าที่ธุรการนางทุเรียน เข็มศิริ
พนักงานทำความสะอาดนายวิชัย วงศ์จรัสมณี
ยามรักษาความปลอดภัยนายสุริยา สายสุด
ยามรักษาความปลอดภัยนางสาวน้ำอ้อย จันทร์ไพร
เจ้าหน้าที่ธุรการนางศุทราภัทร วรรณพิรุณ
เจ้าหน้าที่ธุรการนายจักรพงศ์ พุทธชาติ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือนายฉลาด คุ้มยา
พนักงานขับรถยนต์นางสาวเพ็ญพร พุทธศรี
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นายสรายุทธ ล่ามกระโทก
บุคลากรช่วยดูแลระบบ ICT