ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 219214 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางสาวนิรดา มุ่งหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางสมัญญา ชิตสมบัติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษนางจินตนา กฐินทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางสาวภรัณยา ฤทธิ์ธาร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางลัดดา เผือกพูลผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายไชยา สุขประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางดรุณี ครองญาติ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนายเทวกร พึ่งพระบุตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางศุทราภัทร วรรณพิรุณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ