ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 219199 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางนัฐพร วิเวกชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนายบัณหาญ เดชเฟื่อง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนายสยาม สุริยจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวบงกช สงกรานต์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์นางสาวนิรดา มุ่งหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานายพิชัย บุญเพ็ง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานางนภา กู้กีรติกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนางสาวมะลิ ลือตระกูลประวัติ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในนางคุณัญญา ใสสุก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา