ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 14 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 227915 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางนัฐพร วิเวกชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนางคุณัญญา ใสสุก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผอ.ศูนย์ITECนางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนางนบชุลี เสาวนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวอนรรฆรียา หนุนชู
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนางสาวศศิภรณ์ อิ่นภา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ