ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 14 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 219203 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางสาวบงกช สงกรานต์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนางวรัชญา รักยศ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางสาวกาญจนา รุณเกตุ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการนางภัททิรา ทรัพย์เย็น
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานนางสาวยุภาภรณ์ ถนอมสมบัติ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางสาวณัฐธยาน์ บัวเผียน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางกัญญาณัฐ เสือคง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ