ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 227904 ครั้ง   

ทำเนียบคณะกรรมการ คุรุสภา ฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายตั้ง อสิพงษ์
ประธานกรรมการนายศักดิ์ชัย ไชยบุปผา
กรรมการนางสุนันท์ จันทสี
กรรมการนางยุพิน สรรพคุณ
กรรมการนายทวี วัยเจริญ
กรรมการนายชาติชาย ฟักสุวรรณ
กรรมการนายพิชัย บุญเพ็ง
กรรมการนางสาววนิดา ตันสุวรรณรัตน์
กรรมการนายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล
กรรมการนางฤทัยรัตน์ เวชพนม
กรรมการนายชวลิต จันพิทักษ์
กรรมการนายธีรยล แสงอำนาจเจริญ
กรรมการนายนำพล รมพิพัฒน์
เลขานุการ