ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 219192 ครั้ง   

ทำเนียบคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายตั้ง อสิพงษ์
ประธานคณะกรรมการว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายทวีศิลป์ กล้าณรงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายสุพร ไทยนิยม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายพิชัย บุญเพ็ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายคณิต ยวงสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายกมล วุ่นหนู่
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร (รัฐ)นางหัตถยา อิทธิคม
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร (เอกชน)นายพิชัย บุญเพ็ง
กรรมการและเลขานุการ