ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 224797 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายมาโนช โคมเดือน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบ้ติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานายภควัต ตลับเพชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางชญาภา อิ่มสำราญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสุชัญญา เกตุนวม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางนงลักษณ์ โฉมศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ