ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 16 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 219205 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายพิชัย บุญเพ็ง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายมาโนช โคมเดือน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายภควัต ตลับเพชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางชญาภา อิ่มสำราญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสุชัญญา เกตุนวม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางนงลักษณ์ โฉมศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางออมใจ บุญเขียว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายมานะ จรพิภพ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาวอรุณรัตน์ เหลืองปัญญากุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนายวะสรรณ สอนนุช
ศึกษานิเทศก์นางสาวสร้อยทิพย์ สินสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์