ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 219215 ครั้ง   

ทำเนียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายพิลาส สัมฤทธิ์
ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒นายพายัพ นิชเปี่ยม
ผู้ทรงคุณวุฒินายสมรักษ์ ศรีเกษม
ผู้ทรงคุณวุฒินายเฉลิม ธนะสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒินายประเสริฐ กุลพิพัฒน์รัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒินายชาติชาย ฟักสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒินายเนาวรัตน์ ขจร
ผู้ทรงคุณวุฒินายธวัชชัย ประเสริฐโสภณ
ผู้แทนองค์กรชุมชนนางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์
ผู้แทนองค์กรเอกชนนายชัยวัฒน์ มุ่งจงรักษ์
ผู้แทน อปท.นายสมชาย กมลวงษ์
ผู้แทน อปท.นายสะอาด แทนทอง
ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูนางเจือศรี พูนพิพัฒน์
ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษานายโสภณ สุขเสวี
ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูนางเกษร พาลพ่าย
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตนายสมศักดิ์ ล้อคำ
ผู้แทนครูนายตั้ง อสิพงษ์
กรรมการและเลขานุการ