ทำเนียบเขตคุณภาพที่8(บางคล้า2) โรงเรียนวัดสาวชะโงก
จำนวนทั้งหมด 11 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.เสาวลักษณ์   ตุลารักษ์   น.ส.เสาวลักษณ์ ตุลารักษ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  

นายสุเนตร   อัมพรศักดิ์   นายสุเนตร อัมพรศักดิ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  

นางบุญเอื้อ   แก้วเหมือน   นางบุญเอื้อ แก้วเหมือน
  ครู   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  

นางอำนวย   สุขสวัสดิ์   นางอำนวย สุขสวัสดิ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  

นางอัญชลี   กันแตง   นางอัญชลี กันแตง
  ครู   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  

นางลาวัณย์   จารุฑโรภาสน์   นางลาวัณย์ จารุฑโรภาสน์
  ครู   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  

นางเครือวัลย์   สากล้าหาญ   นางเครือวัลย์ สากล้าหาญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  

น.ส.สมหมาย   วิไลพัฒน์   น.ส.สมหมาย วิไลพัฒน์
  ครู   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  

นางทิพรัตน์   วินิจฉัย   นางทิพรัตน์ วินิจฉัย
  ครู   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  

นางอนุกูล   กุมภีร์   นางอนุกูล กุมภีร์
  ครู   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  

น.ส.กอบแก้ว   คำพวง   น.ส.กอบแก้ว คำพวง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com