ทำเนียบเขตคุณภาพที่7(บางคล้า1) โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายปราโมทย์  จินดางาม   นายปราโมทย์ จินดางาม
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

นางสุนิสา  พุทธวิเศษสรรค์   นางสุนิสา พุทธวิเศษสรรค์
  ครู   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

น.ส.ปภาวรินท์  คงคาชนะ   น.ส.ปภาวรินท์ คงคาชนะ
  ครู   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

นางเพลินพิศ  ยินดี   นางเพลินพิศ ยินดี
  ครู   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

น.ส.ตนุภัทร  มิ่งฉาย   น.ส.ตนุภัทร มิ่งฉาย
  ครู   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

นางชิดชนก  สงสวัสดิ์   นางชิดชนก สงสวัสดิ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

นางอนงค์  ผมทอง   นางอนงค์ ผมทอง
  ครู   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

นางณัทชุดา  เจริญเตีย   นางณัทชุดา เจริญเตีย
  ครู   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

น.ส.อมรรัตน์  พุ่มแพรพันธ์   น.ส.อมรรัตน์ พุ่มแพรพันธ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

จ.ส.อ.พิศนุ  คชรัตน์   จ.ส.อ.พิศนุ คชรัตน์
  ครู   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

น.ส.นิศานาถ  เอียงประคอง   น.ส.นิศานาถ เอียงประคอง
  ครู   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

น.ส.นิธิพรรณ  เลาหภารากร   น.ส.นิธิพรรณ เลาหภารากร
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com