ทำเนียบเขตคุณภาพที่6(ราชสาสน์) โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
จำนวนทั้งหมด 17 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.	สยุมพร	อินทศรี   น.ส. สยุมพร อินทศรี
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	บุญทิวา	ทองชูศักดิ์   นาง บุญทิวา ทองชูศักดิ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	สายใจ	ภรประเสริฐ   นาง สายใจ ภรประเสริฐ
  ครู   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	วารี	พันธุ์สิน   นาง วารี พันธุ์สิน
  ครู   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	ขวัญจิตต์	จิรดำรงกุล   นาง ขวัญจิตต์ จิรดำรงกุล
  ครู   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	นภัสญาณ์	เฉลิมพลโยธิน   นาง นภัสญาณ์ เฉลิมพลโยธิน
  ครู   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	จงรัก	สีเหลือง   นาง จงรัก สีเหลือง
  ครู   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	พเยาว์	อยู่นอน   นาง พเยาว์ อยู่นอน
  ครู   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	สุคนธา	ภุคุกะ   นาง สุคนธา ภุคุกะ
  ครู   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาย	กานตพงศ์	เฉลิมพลโยธิน   นาย กานตพงศ์ เฉลิมพลโยธิน
  ครู   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	นิจพร	เสนฉิม   นาง นิจพร เสนฉิม
  ครู   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	ภัสจิรา	จำปาไชย   นาง ภัสจิรา จำปาไชย
  ครู   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	ลัดดา	ตันเฮง   นาง ลัดดา ตันเฮง
  ครู   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

น.ส.	ชัชฐาณัฐ	พงษ์พันธุ์   น.ส. ชัชฐาณัฐ พงษ์พันธุ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	ปิยฉัตร	ยอดตระกูลชัย   นาง ปิยฉัตร ยอดตระกูลชัย
  ครู   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

น.ส.	วิจัย	ดิษฐศรี   น.ส. วิจัย ดิษฐศรี
  ครู   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

น.ส.	ศิรินญา	สงัดศัพท์   น.ส. ศิรินญา สงัดศัพท์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com