ทำเนียบเขตคุณภาพที่5(พนมสารคาม5) โรงเรียนสุวรรณคีรี
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	วินัย	น้อยจินดา   นาย วินัย น้อยจินดา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนสุวรรณคีรี   

 
  

น.ส.	นทณัฐ	นานอก   น.ส. นทณัฐ นานอก
  ครู   

  โรงเรียนสุวรรณคีรี   

 
  

น.ส.	ณัฏฐ์พัชร์(พรรณี)	ลายประดิษฐ์   น.ส. ณัฏฐ์พัชร์(พรรณี) ลายประดิษฐ์
  ครู   

  โรงเรียนสุวรรณคีรี   

 
  

นาง	สุพรรณี	เนาวภาส   นาง สุพรรณี เนาวภาส
  ครู   

  โรงเรียนสุวรรณคีรี   

 
  

น.ส.	บุษยา	พงศาวลีเบญจกุล   น.ส. บุษยา พงศาวลีเบญจกุล
  ครู   

  โรงเรียนสุวรรณคีรี   

 
  

นาง	ณภาภัช	บุญมา   นาง ณภาภัช บุญมา
  ครู   

  โรงเรียนสุวรรณคีรี   

 
  

น.ส.	ยุพิน	นนทกาล   น.ส. ยุพิน นนทกาล
  ครู   

  โรงเรียนสุวรรณคีรี   

 
  

นาย	ชูชาติ	นานอก   นาย ชูชาติ นานอก
  ครู   

  โรงเรียนสุวรรณคีรี   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com