ทำเนียบเขตคุณภาพที่5(พนมสารคาม5) โรงเรียนวัดหนองเสือ
จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	พัฒน์สมวงศ์	นิลพัทธ์   นาย พัฒน์สมวงศ์ นิลพัทธ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

นาย	ธีระพงษ์	ชื่นพันธุ์   นาย ธีระพงษ์ ชื่นพันธุ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

น.ส.	อรุณี	ล้อคำ   น.ส. อรุณี ล้อคำ
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

นาง	อำนวย	ลีนา   นาง อำนวย ลีนา
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

นาง	นเรศ	วรวิสันต์   นาง นเรศ วรวิสันต์
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

นาง	มยุรี	วิมลสถิตย์   นาง มยุรี วิมลสถิตย์
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

นาง	มาลัย	บุญน่วม   นาง มาลัย บุญน่วม
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

น.ส.	ญาณิศา	วาดรอด   น.ส. ญาณิศา วาดรอด
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

นาย	อภิชัย	คชสาร   นาย อภิชัย คชสาร
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

น.ส.	นวพร	คุ้มวงศ์   น.ส. นวพร คุ้มวงศ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

นาง	สุภานัน	ประสินทอง   นาง สุภานัน ประสินทอง
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

น.ส.	ประภัสสร	ตังกุ   น.ส. ประภัสสร ตังกุ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com