ทำเนียบเขตคุณภาพที่5(พนมสารคาม5) โรงเรียนวัดดงยาง
จำนวนทั้งหมด 9 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	สมพงษ์	นิยมสุข   นาย สมพงษ์ นิยมสุข
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดดงยาง   

 
  

น.ส.	พิรญาณ์	นิราช   น.ส. พิรญาณ์ นิราช
  ครู   

  โรงเรียนวัดดงยาง   

 
  

น.ส.	ฉันทนา	วงศ์กำภู   น.ส. ฉันทนา วงศ์กำภู
  ครู   

  โรงเรียนวัดดงยาง   

 
  

นาย	อะนน	คงสว่าง   นาย อะนน คงสว่าง
  ครู   

  โรงเรียนวัดดงยาง   

 
  

น.ส.	รักษ์ษิณาฎ	นิระมล   น.ส. รักษ์ษิณาฎ นิระมล
  ครู   

  โรงเรียนวัดดงยาง   

 
  

นาย	นพดล	พิศณุ   นาย นพดล พิศณุ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดดงยาง   

 
  

น.ส.	ศศิธร	สุระชาติ   น.ส. ศศิธร สุระชาติ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดดงยาง   

 
  

น.ส.	สุกัญญา	ปัญญาทอง   น.ส. สุกัญญา ปัญญาทอง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดดงยาง   

 
  

น.ส.	เบญจวรรณ	ดำอ่อน   น.ส. เบญจวรรณ ดำอ่อน
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดดงยาง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com