ทำเนียบเขตคุณภาพที่4(พนมสารคาม4) โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
จำนวนทั้งหมด 32 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	วิทยา	เปี่ยมเต็ม   นาย วิทยา เปี่ยมเต็ม
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	สมใจ	โปธาตุ   นาง สมใจ โปธาตุ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

น.ส.	พัชรมัย	พระพิมล   น.ส. พัชรมัย พระพิมล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	พรพิมล	โชติโก   นาง พรพิมล โชติโก
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	เกษร	แจ่มใส   นาง เกษร แจ่มใส
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	เจียมรัตน์	วรหวัง   นาง เจียมรัตน์ วรหวัง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	ธนัชชา	นาแพง   นาง ธนัชชา นาแพง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาย	ประสิทธิ์	เทพโกมุท   นาย ประสิทธิ์ เทพโกมุท
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาย	สายบัว	พงษ์จรูญ   นาย สายบัว พงษ์จรูญ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาย	ชัชวาล	แสงทอง   นาย ชัชวาล แสงทอง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	ชลอ	สงัด   นาง ชลอ สงัด
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

น.ส.	ศรีรัตน์	ตุ้มพันธุ์   น.ส. ศรีรัตน์ ตุ้มพันธุ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาย	พรศักดิ์	อินทนิล   นาย พรศักดิ์ อินทนิล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	วารุณี	หัสเสนะ   นาง วารุณี หัสเสนะ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาย	สำเภา	วัฒนพงษ์   นาย สำเภา วัฒนพงษ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	บัวหลวง	บุตรทอง   นาง บัวหลวง บุตรทอง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	เพ็ญจันทร์	ชาวเวียง   นาง เพ็ญจันทร์ ชาวเวียง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

น.ส.	กาญจนา	บุญมี   น.ส. กาญจนา บุญมี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	ชุติมณฑ์	ราญรอน   นาง ชุติมณฑ์ ราญรอน
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	นันท์นภัส	มณีวงศ์   นาง นันท์นภัส มณีวงศ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

น.ส.	วันดี	เธียรประมุข   น.ส. วันดี เธียรประมุข
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	สมใจ	สุวรรณกูล   นาง สมใจ สุวรรณกูล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	อัญชลี	คำแก้ว   นาง อัญชลี คำแก้ว
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาย	สุภกฤต	ธีรานุวัตน์   นาย สุภกฤต ธีรานุวัตน์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาย	ณรงค์ศักดิ์	เจริญสิทธิชัย   นาย ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาย	อภิชาติ	อยู่จุ้ย   นาย อภิชาติ อยู่จุ้ย
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	นุศรา	ทองสุวรรณ   นาง นุศรา ทองสุวรรณ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

น.ส.	พิมพ์พิษา	วิบุลศิลป์   น.ส. พิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	ทัศนี	ไชยฤทธิ์   นาง ทัศนี ไชยฤทธิ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาย	ภาณุพงค์	คำวิชัย   นาย ภาณุพงค์ คำวิชัย
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	ประไพวรรณ	ประทุมทอง   นาง ประไพวรรณ ประทุมทอง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

น.ส.	ปทิดา	เทียมเมฆ   น.ส. ปทิดา เทียมเมฆ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com