ทำเนียบเขตคุณภาพที่3(พนมสารคาม3) โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	ณรงค์	นิยมสุข   นาย ณรงค์ นิยมสุข
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล   

 
  

นาง	ขวัญใจ	ปรีชาชีววัฒน์   นาง ขวัญใจ ปรีชาชีววัฒน์
  ครู   

  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล   

 
  

นาย	ศุภกร	ขันธ์คามโภชก์   นาย ศุภกร ขันธ์คามโภชก์
  ครู   

  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล   

 
  

น.ส.	กนกวรรณ	ใสสะอาด   น.ส. กนกวรรณ ใสสะอาด
  ครู   

  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล   

 
  

นาง	เกร็จวลี	สิทธิโสภาสกุล   นาง เกร็จวลี สิทธิโสภาสกุล
  ครู   

  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล   

 
  

นาย	ดำรง	ภู่ทิม   นาย ดำรง ภู่ทิม
  ครู   

  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล   

 
  

นาย	จำรัส	ท้าวเพ็ชร์   นาย จำรัส ท้าวเพ็ชร์
  ครู   

  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล   

 
  

นาง	สายหยุด	อินทร์อำนวย   นาง สายหยุด อินทร์อำนวย
  ครู   

  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com