ทำเนียบเขตคุณภาพที่3(พนมสารคาม3) โรงเรียนวัดหนองปาตอง
จำนวนทั้งหมด 9 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	วุฒิไกร	จันสามารถ   นาย วุฒิไกร จันสามารถ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดหนองปาตอง   

 
  

นาง	ณัชชาพร	ทองดี   นาง ณัชชาพร ทองดี
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองปาตอง   

 
  

นาง	พัชนี	พงษ์สุภา   นาง พัชนี พงษ์สุภา
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองปาตอง   

 
  

นาง	ลำพันธ์	สะอาดวงศ์   นาง ลำพันธ์ สะอาดวงศ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองปาตอง   

 
  

นาง	พรพิมล	โอสถานนท์   นาง พรพิมล โอสถานนท์
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองปาตอง   

 
  

น.ส.	เสาวภา	วงศ์ถีระพงษ์   น.ส. เสาวภา วงศ์ถีระพงษ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองปาตอง   

 
  

นาง	ประภา	พานนิล   นาง ประภา พานนิล
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองปาตอง   

 
  

น.ส.	นงค์รักษ์	แม้นเสถียร   น.ส. นงค์รักษ์ แม้นเสถียร
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองปาตอง   

 
  

นาง	ทองใหม่	หัสเสนะ   นาง ทองใหม่ หัสเสนะ
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองปาตอง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com