ทำเนียบเขตคุณภาพที่3(พนมสารคาม3) โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
จำนวนทั้งหมด 18 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	ฉลวย	สียา   นาย ฉลวย สียา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาง	เงินยวง	ไชยมณี   นาง เงินยวง ไชยมณี
  ครู   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาง	เงินยวง	ไชยมณี   นาง เงินยวง ไชยมณี
  ครู   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

น.ส.	ปาริชาต	จันทศรี   น.ส. ปาริชาต จันทศรี
  ครู   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาย	ประกฤษณ์	ทิสมบูรณ์   นาย ประกฤษณ์ ทิสมบูรณ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

น.ส.	วิภาวรรณ	แก้วมณีวงษ์   น.ส. วิภาวรรณ แก้วมณีวงษ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาง	ศิริวรรณ	วัฒนจึงโรจน์   นาง ศิริวรรณ วัฒนจึงโรจน์
  ครู   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาย	ไพศาล	ธนะสมบัติ   นาย ไพศาล ธนะสมบัติ
  ครู   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

น.ส.	รัตนาภรณ์	ทองสร้อย   น.ส. รัตนาภรณ์ ทองสร้อย
  ครู   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาง	เพียงเพ็ญ	อิ่มสมบัติ   นาง เพียงเพ็ญ อิ่มสมบัติ
  ครู   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาง	อนงค์	สียา   นาง อนงค์ สียา
  ครู   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

น.ส.	สุวิญญาณ์	ทิพประเสริฐ   น.ส. สุวิญญาณ์ ทิพประเสริฐ
  ครู   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาย	คเชนทร์	แสงดาว   นาย คเชนทร์ แสงดาว
  ครู   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาง	นัยนา	อ่อนฉาย   นาง นัยนา อ่อนฉาย
  ครู   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาง	มะลิ	ฤทธิ์อำพันธ์   นาง มะลิ ฤทธิ์อำพันธ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาย	เกียรติชัย	พูลสวัสดิ์   นาย เกียรติชัย พูลสวัสดิ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาง	อรวรรณ	สามสี   นาง อรวรรณ สามสี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

น.ส.	ธนันชนก	นิชเปี่ยม   น.ส. ธนันชนก นิชเปี่ยม
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com