ทำเนียบเขตคุณภาพที่3(พนมสารคาม3) โรงเรียนวัดท่าเกวียน
จำนวนทั้งหมด 89 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	มนตรี	บุญดี   นาย มนตรี บุญดี
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	จุรี	สุขโยยศ   นาง จุรี สุขโยยศ
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	อรสา	วัฒนศฤงฆาร   นาง อรสา วัฒนศฤงฆาร
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	สาธิกา	แนวอินทร์   นาง สาธิกา แนวอินทร์
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	สุนี	นันทเวช   นาง สุนี นันทเวช
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	สุพีร์	นิ่มดำรงสัตย์   นาง สุพีร์ นิ่มดำรงสัตย์
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	กัลยา	สง่าผาสุข   นาง กัลยา สง่าผาสุข
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	เกศฐญา	คณารัตน์   นาง เกศฐญา คณารัตน์
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ประภาภรณ์	อิสระ   น.ส. ประภาภรณ์ อิสระ
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	ศิริ	อภิมาศยานนท์   นาง ศิริ อภิมาศยานนท์
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	สุนันทา	ถ้ำกลาง   น.ส. สุนันทา ถ้ำกลาง
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	นัจภัค	กำจร   นาง นัจภัค กำจร
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ณัฐพร	เจียดำรงค์   น.ส. ณัฐพร เจียดำรงค์
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	ประเดิม	เทียนปัญจะ   นาย ประเดิม เทียนปัญจะ
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	อุทัยวรรณ์	ทองน้อย   น.ส. อุทัยวรรณ์ ทองน้อย
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	นพมาศ	วิรุณราช   นาง นพมาศ วิรุณราช
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	ณัฎฐา	สังอ่อนดี   นาง ณัฎฐา สังอ่อนดี
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	ราตรี	วัชวงค์   นาง ราตรี วัชวงค์
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	กุลวดี	บุญช่วย   นาง กุลวดี บุญช่วย
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	นิตยา	อุ่นละม้าย   น.ส. นิตยา อุ่นละม้าย
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	นิศานาถ	สนธยางกูล   นาง นิศานาถ สนธยางกูล
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	กิตติมา	เบ้าทอง   น.ส. กิตติมา เบ้าทอง
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	จุมพล	สมบัติทิพย์   นาย จุมพล สมบัติทิพย์
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	รุ่งทิพย์	ชื่นพันธุ์   นาง รุ่งทิพย์ ชื่นพันธุ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	รังสิมา	ปิ่นมณี   นาง รังสิมา ปิ่นมณี
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	ศิริชัย	ทวีชาติ   นาย ศิริชัย ทวีชาติ
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ณัฏฐินี	เศวตสุพร   น.ส. ณัฏฐินี เศวตสุพร
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	จีรภา	ทานะมัย   น.ส. จีรภา ทานะมัย
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	บุปผา	ประเสริฐ   นาง บุปผา ประเสริฐ
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	พิมพรรณ	วรรณุวาส   นาง พิมพรรณ วรรณุวาส
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	พัชชา	จันมี   น.ส. พัชชา จันมี
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	ดำรงค์ศักดิ์	เข็มประดับ   นาย ดำรงค์ศักดิ์ เข็มประดับ
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	ทรรศวรรณ	เจริญสุข   นาง ทรรศวรรณ เจริญสุข
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	วาสนา	ยันตนะ   น.ส. วาสนา ยันตนะ
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	ญาณี	อึงสวัสดิ์   นาง ญาณี อึงสวัสดิ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	กัญญา	ทิสมบูรณ์   นาง กัญญา ทิสมบูรณ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	พรรณี	โคตรบรรเทา   น.ส. พรรณี โคตรบรรเทา
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	กัญญาภัค	ศิริศักดิ์ภิญโญ (อนันต์)   นาง กัญญาภัค ศิริศักดิ์ภิญโญ (อนันต์)
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	วรกร	มงคลศิริ   นาง วรกร มงคลศิริ
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	กันยา	ศิริศักดิ์ภิญโญ   น.ส. กันยา ศิริศักดิ์ภิญโญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	เทพไพบูลย์	ทองทำ   นาย เทพไพบูลย์ ทองทำ
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	หิรัณย์	แก้วศรี   นาย หิรัณย์ แก้วศรี
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	วัชรี	เจนภูมิเดช   น.ส. วัชรี เจนภูมิเดช
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	กัณณ์ณิศา	สันติบวรวงศ์   นาง กัณณ์ณิศา สันติบวรวงศ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	พัชรินทร์	คชรัตน์   นาง พัชรินทร์ คชรัตน์
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	กัลยา	วิเวกชาติ   นาง กัลยา วิเวกชาติ
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	ทัศนันท์	เดชาธนไพบูลย์   นาง ทัศนันท์ เดชาธนไพบูลย์
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	ปาจรีย์	โคมเดือน   นาง ปาจรีย์ โคมเดือน
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ชะเอม	มีเชาว์   น.ส. ชะเอม มีเชาว์
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ปรีดาภรณ์	ต้นสุวรรณ์   น.ส. ปรีดาภรณ์ ต้นสุวรรณ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	พิชัย	ก๊วยเจริญ   นาย พิชัย ก๊วยเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	พรพรรณ	มณีแก้ว   นาง พรพรรณ มณีแก้ว
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	กัญญารัตน์	กองศิลป์   น.ส. กัญญารัตน์ กองศิลป์
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	พจนา	ลิ้มสุขศิริ   น.ส. พจนา ลิ้มสุขศิริ
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	สุมิตร	คชรัตน์   นาย สุมิตร คชรัตน์
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	พวงชมภู	แก้วศรี   นาง พวงชมภู แก้วศรี
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ณัฐนันท์	ทิพยานนท์   น.ส. ณัฐนันท์ ทิพยานนท์
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	สุจิตรา	อุ่นแก้ว   น.ส. สุจิตรา อุ่นแก้ว
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	หทัยรัตน์	วัชรศัสตรา   นาง หทัยรัตน์ วัชรศัสตรา
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	อรุณรัตน์	ชลอรักษ์   นาง อรุณรัตน์ ชลอรักษ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	อภิชญา	วิบูลย์   นาง อภิชญา วิบูลย์
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	สุเทพ	สุริโยรัตนโนภาส   นาย สุเทพ สุริโยรัตนโนภาส
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	พัชรดา	นันทสินธ์   นาง พัชรดา นันทสินธ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	รัชนี	ชาติตะคุ   นาง รัชนี ชาติตะคุ
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	นันทวัน	สุทธโร   น.ส. นันทวัน สุทธโร
  ครู   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	ขวัญชัย	วรรณสุทธิ์   นาย ขวัญชัย วรรณสุทธิ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ศิริพร	บุตรลักษ์   น.ส. ศิริพร บุตรลักษ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	พลวัตร์	ถั่วทอง   นาย พลวัตร์ ถั่วทอง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ยิ่งลักษณ์	ทิวาวงศ์   น.ส. ยิ่งลักษณ์ ทิวาวงศ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	เนตรชนก	ใจคุ้มเก่า   นาง เนตรชนก ใจคุ้มเก่า
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	กัลยรัตน์	หนูมาทะวงษ์   น.ส. กัลยรัตน์ หนูมาทะวงษ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	ชัยยุทธ์	อบกลิ่นจันทร์   นาย ชัยยุทธ์ อบกลิ่นจันทร์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	วรรณภัสสร	เกิดกำบท   นาง วรรณภัสสร เกิดกำบท
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	ศศิธร	พรหมกาล   นาง ศศิธร พรหมกาล
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	สุกัญญา	เตรียมแรง   น.ส. สุกัญญา เตรียมแรง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ผกายมาศ	เขียวสอาด   น.ส. ผกายมาศ เขียวสอาด
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	พุทธพงษ์	พรบุญทองขาว   นาย พุทธพงษ์ พรบุญทองขาว
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	สมฤทัย	ล้อแก้วมณี   น.ส. สมฤทัย ล้อแก้วมณี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	วัชรี	ภาระการ   นาง วัชรี ภาระการ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	กมลวรรณ	ก้อนแก้ว   น.ส. กมลวรรณ ก้อนแก้ว
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ประณิตา	พรหมศรี   น.ส. ประณิตา พรหมศรี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	พนิดา	ทองสุข   น.ส. พนิดา ทองสุข
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	ชยาภา	แสงอุทัย   นาง ชยาภา แสงอุทัย
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	วนิสา	บุตรวัน   นาง วนิสา บุตรวัน
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	กิตติพร	หงษ์จันทา   น.ส. กิตติพร หงษ์จันทา
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	ศรายุทธ	บัวศรี   นาย ศรายุทธ บัวศรี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	อุดมพร	ยิ่งรุ่งเรือง   น.ส. อุดมพร ยิ่งรุ่งเรือง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	ธนพล	ศรีเจริญ   นาย ธนพล ศรีเจริญ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ภทรพรรณ	วิโรทัยสกุล   น.ส. ภทรพรรณ วิโรทัยสกุล
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com