ทำเนียบเขตคุณภาพที่3(พนมสารคาม3) โรงเรียนวัดต้นตาล
จำนวนทั้งหมด 15 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	พายัพ	นิชเปี่ยม   นาย พายัพ นิชเปี่ยม
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

น.ส.	ปราณี	ที่รัก   น.ส. ปราณี ที่รัก
  ครู   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

น.ส.	สุภาพร	วงศ์พระราม   น.ส. สุภาพร วงศ์พระราม
  ครู   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

นาง	สุทธิรัตน์	เหมาทองสุข   นาง สุทธิรัตน์ เหมาทองสุข
  ครู   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

น.ส.	อารีย์	กุลหิรัณย์มณี   น.ส. อารีย์ กุลหิรัณย์มณี
  ครู   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

นาย	ยงยุทธ	ประเสริฐ   นาย ยงยุทธ ประเสริฐ
  ครู   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

นาย	อานุภาพ	เจริญจิตร   นาย อานุภาพ เจริญจิตร
  ครู   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

น.ส.	สมหมาย	วงศ์มาก   น.ส. สมหมาย วงศ์มาก
  ครู   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

น.ส.	วงศ์มณี	ธวมงคล   น.ส. วงศ์มณี ธวมงคล
  ครู   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

นาง	ประเทือง	เฉลิมพลโยธิน   นาง ประเทือง เฉลิมพลโยธิน
  ครู   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

น.ส.	ภคพร	มลชู   น.ส. ภคพร มลชู
  ครู   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

นาง	กาญจนา	เสาวรักษ์   นาง กาญจนา เสาวรักษ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

นาง	ทรรศนีย์	อินทศรี   นาง ทรรศนีย์ อินทศรี
  ครู   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

น.ส.	สุภางช์วดี	สุขเทพ   น.ส. สุภางช์วดี สุขเทพ
  ครู   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

น.ส.	สิริกมล	โสภา   น.ส. สิริกมล โสภา
  ครู   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com